Castellano  |  

Ajuda Autoliquidació

A continuació es relacionen una sèrie d'indicacions que haurà d'utilitzar per a la confecció correcta del document d'autoliquidació.

Subjecte Passiu


En aquest lloc haurà de complimentar-se la informació fiscal de la persona que figurarà com a titular de l'autoliquidació. Correspondrà amb el subjecte obligat al pagament.

Representant


En cas que sigui necessari, s'haurà de complimentar la informació referida al representant del subjecte passiu. Un exemple d'això es dóna en el cas que la persona que realitza el tràmit és diferent a l'obligat.

Autoliquidació


En el lloc denominat Objecte Tributari, haurà d'indicar l'objecte que origina l'obligació i per tant la presentació de l'autoliquidació. Així, i a manera d'exemple, podria indicar:
  • Si es tracta d'una Llicència d'Obertura, de la Taxa de Recollida d'Escombreries, Taxa per Entrada de Vehicles, etc., el domicili del servei o d'ubicació de la llicència.
  • Si es tractés d'una Llicència d'Auto taxi, la matrícula del vehicle.
  • Si es tractés de la taxa de Guarderia Municipal, el nom de l'alumne.
En el lloc indicat com a descripció haurà d'indicar aquella informació que consideri necessària per a la correcta localització del fet pel que s'autoliquida. Si us plau, redacti el contingut amb lletra majúscula i de forma clara.

En el lloc assenyalat com a Quota A Ingressar haurà d'indicar l'import pel qual s'autoliquida.

La Data de Meritació és la data en la qual es produeix el fet imposable i per tant l'obligació de realitzar el pagament del deute.

Data i Signatura


No s'oblidi d'indicar la data en la qual està realitzant el tràmit, així com signar el document.

Documentació Bancària


En cas de tractar-se d'un tribut de cobrament periòdic, el declarant podrà realitzar la domiciliació bancària del cobrament futur. Per a això podrà indicar el número de compte client al qual es realitzaran els càrrecs de futurs rebuts.

No oblidi autoritzar el cobrament a la seva sucursal bancària, així com signar l'autorització de càrrec en compte.

Normativa Aplicable


  • Ordenança Fiscal Municipal reguladora de l'Impost o taxa pel qual s'està autoliquidant.
  • Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004.
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.